Lejebetingelser

 • Det lejede udstyr må kun anvendes af Lejer eller dennes repræsentant.
   
 • Det lejede må ikke uden godkendelse fra JetSet på lejekontrakten udlejes til 3. mand eller medtages til udlandet.

 • Det lejede udstyr må ikke tilkobles generator-strøm uden særlig tilladelse fra JetSet.

 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra JetSet.

 • Det lejede udstyr skal ved endt lejeperiode eller aflevering være i samme stand som ved afhentning.

 • Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig.
  Eventuelle skader skal uophørligt anmeldes til JetSet, tyveri og hærværk tillige til politiet.

 • JetSet er ikke ansvarlig for evt. økonomiske eller materielle skader eller følger, forvoldt af det lejede udstyr.
  Forud reservering af udstyr foretages med forbehold for rettidigt aflevering fra tidligere lejer.
  JetSet er berettiget til - uden særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

 • Såfremt aftalt lejeperiode ikke overholdes af Lejer, er JetSet berettiget til uden varsel at afhente det lejede.
  Det samme gælder såfremt Lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt.

 • Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller betalingsstandsning.
  JetSet tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglig konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontrakter.

 • Inden denne aftales indgåelse har Lejer undersøgt de af kontrakten omfattede aktiver, hvis tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser fra Lejers side. Herefter påtager Lejer sig enhver risiko i forbindelse med aktivernes benyttelse, herunder også over for arbejdstilsyn, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

 • Lejer har ikke adgang til at kræve nogen form for erstatning, herunder driftstab, eller til at hæve nærværende aftale, hvis de af kontrakten omhandlede aktiver er mangelfulde eller ikke svarer til Lejers forudsætninger.